Om EUP

Den kompletta
samarbetspartnern

Denna text beskriver hur vi jobbar med socialt ansvar och värnar om vår omvärld. Vi har insett att ett aktivt ansvarstagande för en hållbar utveckling är en förutsättning för jordens fortlevnad. Beskrivningen gäller alla medarbetares individuella ansvar och företagets ansvar gentemot medarbetare och det omgivande samhället

Etik

- mänskligt ansvar - vi ska leva upp till kraven på mänskliga rättigheter, goda arbetsförhållande, ta avstånd från diskriminering samt uppfylla kvalitets- och miljökrav.

- Gott samvete -stå upp för och göra bara affärer som gynnar både oss och våra kunder och samt arbeta med justa villkor gentemot konkurrenter.

Miljö

- Hållbar resursförbrukning - vi ska hushålla och använda miljöanpassade produkter så långt som möjligt. Detta gäller allt vi förbrukar, från verktyg till städkemikalier och kontorspapper. När de tjänat ut skall vi källsortera för återvinning så att kretsloppet sluts.

Socialt

- Nöjda medarbetare och likabehandling - Vi ska värna "EUP-andan" som står för gemenskap, lojalitet och respekt, där alla är aktiva och tar ansvar för arbetsuppgifterna och varandra. Vi ska inte diskriminera någon på grund av kön, religion, etnisk tillhörighet, funktionshinder etc. Alla medarbetare skall ges utrymme att växa.

- Mänsklighet i affärer - våra kunder, leverantörer och samarbetspartners ska kunna känna tillit och ha förtroende för EUP Industriservice AB och dess medarbetare. Vi vill skapa respekt, med ärlighet som bas.

- Samhällsengagemang - vi ska alltid upplevas som en god samhällspartner var vi än bedriver affärsverksamhet.

Personal

- Vi tillåter endast arbetstider, löner och andra anställningsvillkor som är förenliga med nationell och lokal lagstiftning.

- Vi erkänner och respekterar kollektivavtal och våra anställdas rätt till föreningsfrihet och kollektivförhandlingar, där det är förenligt med gällande lagstiftning.

- Vi främjar goda relationer med arbetsorganisationer, fackföreningar och företrädare för arbetstagarna.

- Vi för en dialog med våra anställda för att försäkra oss om att deras rättigheter respekteras.

- Vi accepterar inte användning eller efterverkningar av droger och alkohol i arbetet

- Vi accepterar inte någon form av respektlöst beteende, mobbning, diskriminering, trakasserier eller ofredande i form av sexuella närmanden

Kunder

- Vi accepterar inte mutor, bestickning eller andra otillbörliga förmåner för att behålla en kund

- Vi bedriver verksamhet med iakttagande utav god affärssed

- Vi beaktar och följer de sekretessvillkor som vi kommer i kontakt med